advokatfirma | meyer

TYSK ERSTATNINGSRET

Færdselsuheld i Tyskland

Skadesstedets lov finder som udgangspunkt anvendelse ved trafikuheld, hvilket medfører, at hvis du befinder dig i Tyskland og bliver impliceret i en trafikulykke, er det tysk erstatningsret der finder anvendelse.

En væsentlig forskel til dansk ret er, at der i Tyskland ved trafikulykker jævnligt også er stor strid om fordelingen af ansvaret til uheldet. Medens adgangen til fremsættelse af personskadeerstatning efter dansk ret er ret lempelig (selv skadevolder kan fremsætte sådanne krav, forudsat han ikke har handlet groft uagtsomt), så er adgangen i tysk ret meget mere restriktiv.

Tyske parter ved et trafikuheld diskuterer i langt større omfang spørgsmålet om ansvar, skyld og bevis, det gælder allerede ved uheldsstedet (hvorfor politi tilkaldes i alle tilfælde) og i det senere forløb med modpartens forsikringsselskab for endeligt at måtte gå til domstolene. Tillige er der som regel ofte uenighed om opgørelse af erstatningskravene. I det følgende behandles alene krav som kan fremsættes for personskade:

Personskadeerstatning efter tysk ret

Det afgørende for en opgørelse af personskadeerstatning er, at personskaden er dokumenteret og der er beviselig årsagssammenhæng med ulykken. Der stilles store krav til dokumentationen i Tyskland, hvilket kan medføre at tyske domstole eller tyske forsikringsselskaber kan forlange en vurdering fra en tysk læge eller kræve foretaget et syn og skøn i Tyskland.

Efter tysk ret kan en person, der har været impliceret i et trafikuheld i Tyskland der har medført personskade, have krav på følgende:

  1. Erstatning af helbredelsesomkostninger/Behandlingsudgifter (Heilbehandlung gem. § 249 BGB)
  2. Forøget forbrug (vermehrter Bedürfnisse gem. § 843 I Alt. 2 BGB)
  3. Tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetab (Ausgleich des Erwerbsschadens gem. §§ 842, 843 I BGB)
  4. Haushaltsführungsschaden
  5. Svie og smerte og varigt mén (Schmerzensgeld für Beeinträchtigungen des körperlichen und seelischen Wohlbefindens gem. § 253 II BGB)
  6. und seelischen Wohlbefindens gem. § 253 II BGB)

Behandlingsudgifter (Heilbehandlung)

Som udgangspunkt har skadelidte krav på dækning af alle rimelige og medicinsk nødvendige behandlingsudgifter, refusion af udgifter til medicin, hjælpemidler og transport til behandlingssteder. Nærtstående pårørende har desuden tillige krav på at få refunderet eventuelle transportomkostninger i forbindelse med sygehusbesøg.

Forøget forbrug (Vermehrte Bedürfnisse)

Udgifter til pleje eller lignende der medfører et forøget forbrug kan ligeledes kræves refunderet. Hvis skadelidte ikke længere er i stand til at udføre det huslige arbejde, kan udgifter til en hushjælp tillige kræves refunderet.

Tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnestab (Erwerbsschaden)

Skadevolderen skal erstatte tab, hvis den skadelidte bliver uarbejdsdygtig, uanset om tilstanden er forbigående eller permanent med erhvervsevnetab og erstatte den tabte arbejdsfortjeneste.

Svie og smerte og varigt mén (Schmerzensgeld)

Schmerzensgeld efter tysk ret er én godtgørelse for varigt mén og svie- og smertegodtgørelse efter dansk ret. Udmåling af Schmerzensgeld efter tysk ret skønnes med udgangspunkt i retspraksis indenfor et sammenligneligt medicinsk genebillede. Dette kan være særligt komplekst, da kun sjældent to skadelidte har et identisk skadesbillede. Der eksisterer efter tysk ret ingen såkaldt méntabel, ligesom der ej heller kompenseres skadelidte med et beløb for hver dag skadelidte er syg.

Til beløbsvurderingen af Schmerzensgeld anvendes i Tyskland en tabel ”Schmerzensgeldbeträge” som er en samling af tidligere retspraksis vedrørende Schmerzensgeld.

Godtgørelsesbeløbet (Schmerzensgeld) vurderes derfor konkret i den enkelte sag. Forskellige faktorer har indvirkning på det endelige godtgørelsesbeløb, herunder skadelidtes alder, ulykkens alvorlighed og traumapåvirkning (psykisk påvirkning), antal af operationer og længde af indlæggelsesperioder, intensitet og hyppighed af smerter, omfanget og alvorligheden af de blivende fysiske og psykiske gener.

Forældelse af erstatningskrav

Det er væsentligt at være opmærksom på de tyske forældelsesregler. Et erstatningskrav forældes tre år efter udgangen af det år, hvor ulykken skete eller hvor den skadelidte fik kendskab hertil. Dog er denne forældelsesfrist undtaget ved personskader der først viser sig på et senere tidspunkt.

advokatfirma | meyer
Kurfürstendamm 57
D 10707 Berlin

Tel +49 (0)30 31 51 89 69 0
Fax +49 (0)30 31 51 89 69 9

E-Mail: contact@advokatfirma.de

advokatfirma | meyer
er Team Rynkeby Sponsor

NEWS

30.01.2024
Als Spezialisten für die Vollstreckung von Titeln (z. B. Gerichtsentscheidungen) auch in Dänemark verfassten die Rechtsanwälte Meyer und Ellendt für das Berliner Anwaltsblatt einen kurzen Autorenbeitrag hierüber. Dieser erschien im Berliner Anwaltsblatt im Heft 10/2023, 72. Jahrgang. Den Text können Sie hier lesen.

05.05.2023
Højesteret i Tyskland erklærer reservationsaftaler i forbindelse med køb af fast ejendom ugyldige

Højesteret (Bundesgerichshof) fastslog i sin dom af 20.04.2023 (sagsnr. I ZR 113/22), at en reservationsaftale i forbindelse med køb af fast ejendom kan være ugyldig, og at ejendomsmægleren i så fald er forpligtet til at tilbagebetale reservationsgebyret.

Køberne havde med et mæglerkontor indgået en mæglerkontrakt og senere en reservationsaftale. I reservationsaftalen forpligtede mæglerkontoret sig til, mod betaling af et reservationsgebyr, frem til en fastsat frist, ikke at annoncere ejendommen yderligere. Derved reserverede mæglerkontoret ejendommen for køberne. Køberne undlod imidlertid at købe ejendommen og krævede tilbagebetaling af reservationsgebyret.

I sidste ende fik køberne medhold: Højesteret anså den særskilt indgåede reservationsaftale for at være en integreret del af mæglerkontrakten (som en supplerende bestemmelse) og prøvede bestemmelsen i henhold til lovgivningen om almindelige forretningsbetingelser (Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen). Efter denne lovgivning blev køberne urimligt stillet ved en reservationsaftale og den dermed forbundne betaling af reservationsgebyr til mægleren (§ 307, stk. 1, 1. pkt. og stk. 2, nr. 1 i BGB), da det er uvist om handlen i sidste ende, også uden købernes medvirken, ville være blevet indgået og køberne ikke ville have modtaget nogen økonomisk modydelse. Et reservationsgebyr bliver dermed en form for resultatuafhængig provision, og kan således ikke forenes med mæglerkontraktens juridiske model. 

05.01.2023
Ny grundskyldreform – Grundsteuerreform

Meget muligt er du som ejer af en bolig i Berlin via den tyske presse blevet informeret om, at der i Tyskland gennemføres en ny grundskyldreform, ”Grundsteuerreform”, der medfører en ny beregning af ejendomsskatterne pr. 01.01.2025.

Samtlige ejere af fast ejendom i Tyskland er forpligtet at give det tyske skattevæsen nærmere oplysninger om deres faste ejendom, således at skattevæsenet kan fastsætte en ny ejendomsvurdering. Indberetningen af relevante oplysninger kan ske via det tyske skattevæsens indberetningsportal www.elster.de, hvor der også er flere oplysninger at hente vedrørende ejendomsskattereformen.

Siden begyndelsen af juli måned har det været muligt at foretage indberetningen, som skulle være gennemført senest den 31.10.2022, men denne frist er blevet forlænget til januar 2023.

Meget gerne bistår vi med indberetningen.

Du er velkommen til at tage kontakt med os.

18.12.2022
advokatfirma I meyer ønsker dig en glædelig jul.

Advokatfirmaet har haft et succesfyldt og godt år og vi takker for det gode og konstruktive sammenarbejde. Sidste år besluttede vi at støtte Team Rynkeby Berlin, og vi vil gøre det igen i 2023.


Team Rynkeby er velkendt i Danmark, men er siden grundlæggelsen for tyve år tilbage blevet et europæisk projekt, hvor velgørenhedscykelhold fra flere byer i Europa i samme uge fra deres hjemmedestination cykler til Paris for at se afslutningen af Tour de France. Målet er at indsamle penge til børnecancerfondene i de enkelte lande. I dag står den tyske juice-koncern Eckes-Granini med sine tre brands Rynkeby, Go Morgen og hohes C bag projektet.

I juli 2022 cyklede for første gang et hold på 30 cykelryttere, herunder advokat Hans-Oluf Meyer, indenfor en uge ca. 1.200 km fra Berlin til Paris. Hele holdet kom frem den 16. juli sammen med 2500 ryttere fra andre hold fra hele Europa.

Som resultat kunne Team Rynkeby i 2022 give ca. 10,5 mio. EUR videre til organisationer der hjælper børn med kritisk sygdom. Heraf gik ca. 350.000 EUR til den tyske børnecancerfond. Vi takker alle, som har doneret penge i forbindelse med løbet.

Med vores støtte til Team Rynkeby som guldsponsor og vores aktive deltagelse i Team Rynkeby Berlin i 2023 med to medarbejdere fra advokatfirmaet siger vi tak for det gode samarbejde i 2022.

20.04.2022
Advokat Hans-Oluf Meyer overtager forfatterskabet til afhandlingen om den juridiske problemstilling ved trafikuheld i Danmark udgivet af Deubner-Verlag som en del af værket “Verkehrssachen – Mandate zügig und erfolgreich bearbeiten” (februar 2022).

10.03.2022
advokatfirma | meyer støtter Team Rynkeby som guldsponsor

Team Rynkeby er velkendt i Danmark, men er siden grundlæggelsen for tyve år tilbage blevet et europæisk projekt, hvor velgørenhedscykelhold fra flere byer i Europa i samme uge fra deres hjemmedestination cykler til Paris for at se afslutningen af Tour de France. Målet er at indsamle penge til børnecancerfondene i de enkelte lande.
I dag står den tyske juice-koncern Eckes-Granini med sine tre brands Rynkeby, Go Morgen og hohes C bag projektet. I dag består Team Rynkeby af 2.400 motionscykelryttere og 550 hjælpere fordelt på 59 lokale hold fra henholdsvis Danmark, Sverige, Finland, Norge, Færøerne, Island, Tyskland og Schweiz.
I juli 2022 cykler for første gang et hold på 30 cykelryttere, herunder advokat Hans-Oluf Meyer, indenfor en uge ca. 1.200 km fra Berlin til Paris, for der at møde de øvrige hold. 2022 bliver et særligt år for de danske deltagere, siden siden Tour de France starter i Danmark.
I 2020 kunne Team Rynkeby give 8.79 mio. EUR videre til organisationer der hjælper børn med kritisk sygdom. Heraf gik 152.749 EUR til den tyske børnecancerfond. Siden 2002 har cykleholdene cyklet og indsamlet mere 75 mio. EUR.

01.10.2021
Den 09.09.21 medvirkede advokat Hans-Oluf Meyer i samarbejde med Udenrigsministeriets Trade Council og handelsafdelingen på den danske ambassade i Berlin under et Masterclass Workshop hos Food Nation på Axelborg i København med et indlæg om de juridiske udfordringer ved eksport og etablering i Tyskland. Deltagere var danske virksomheder, der markedsfører deres fødevareprodukter i Tyskland og som ønsker at øge deres aktiviteter på det tyske marked.

26.03.2021
advokatfirma | meyer og Novasol-lejere får medhold af den danske forbrugerombudsmand i Corona-sager: Novasol kan ikke med tilbagevirkende kraft ændre forretningsbetingelserne. Avisen Der Nordschleswiger beretter:
Læs mere

29.10.2020
“Hvis force majeure gælder for Novasol, skal dette også gælde for forbrugeren.” Advokat Meyer har klaget til den danske forbrugerombudsmandn over Novasols ensidige ændring af forretningsbetingelser midt i pandemien. Avisen Lübecker Nachrichten beretter:
Læs mere

31.08.2020
advokatfirma | meyer vinder en afgørende proces for tyske trafikofre i tredje instans ved den danske Højesteret. Sagen drejede sig om det grundlæggende spørgsmål om, hvilken lov der finder anvendelse, hvis en tysk bil forårsager en ulykke på en forretningsrejse i Danmark, og medarbejderne ønsker at fremsætte krav mod deres arbejdsgiver.

15.08.2020
Dänische Ferienhausvermittlungen und die Covid-19-Pandemielage
Læs mere

30.07.2020
Artikel in “Der Nordschleswiger”: Enttäuschte Mieter gehen gegen Ferienhausanbieter vor
Læs mere

06.04.2020
Ausgewählte Informationen zu aktuellen Entwicklungen im Recht der Kurzarbeit, im Arbeitsrecht, im Insolvenzrecht, im Mietrecht und im Zivilrecht zu Zeiten der Sars-Cov-2-Pandemie
Læs mere

OM OS

advokatfirma | meyer er en dynamisk virksomhed. Vi er ambitiøse. Med en personlig og direkte kontakt sætter vi os ind i kundens ønsker og behov. Heri ser vi vejen til et godt samarbejde. Med mere end 15 års erfaring i forskellene i forretningsmentaliteten mellem Danmark og Tyskland har vi et kendskab som tit bestemmer resultatet. Også det formidler vi videre.

TVS – Nyhedsudsendelse:
15. juli 2012 19.30

Se også her TV-Syd´s 15 minutter lange bidrag med og om advokat Hans-Oluf Meyer og advokatkontorets arbejde i Berlin:

Rechtsanwalt Hans-Oluf Meyer

Hans-Oluf Meyer (1969) berät im Vertragsrecht, insbesondere in dänisch-deutschen Rechtsfragen. Neben seiner Zulassung als Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht. Die Schwerpunkte im dänischen Recht liegen im Bereich des Vertrags-, Gesellschafts-, Schadensersatz- und Immobilienrechts