advokatfirma | meyer

Forældelse af civilretlige fordringer

I dagligdagens samhandel bliver et stort antal af kontrakter indgået mellem privatpersoner og erhvervsdrivende, men også mellem erhvervsdrivende indbyrdes, f.eks. købsaftaler, værkslejekontrakter, lejekontrakter og andre. Gennem disse kontrakter opstår forpligtelser, som f.eks. betalingen af købsprisen.

Ligesom i Danmark sætter den tyske lovgiver her en lovlig grænse for fremsættelsen af sådanne fordringer. Efter udløbet af fristen, regnes fordringen som værende forældet. Dette betyder, at skyldneren efter udløbet af en lovlig fastsat (forældelses-) frist kan påberåbe sig fordringens forældelse og nægte betaling.

Som i Danmakr gælder der forskellige forældelsesfrister i Tyskland, alt afhænig af fordringens karakter. Det er vigtigt at indordne sin fordring under den rette kategori – da der gælder frister fra 6 måneder til 30 år. Læs mere herom i pdf-filen til højre.

Forældelse af civilretlige fordringer

I dagligdagens samhandel bliver et stort antal af kontrakter indgået mellem privatpersoner og erhvervsdrivende, men også mellem erhvervsdrivende indbyrdes, f.eks. købsaftaler, værkslejekontrakter, lejekontrakter og andre. Gennem disse kontrakter opstår forpligtelser, som f.eks. betalingen af købsprisen. Ligesom i Danmark sætter den tyske lovgiver her en lovlig grænse for fremsættelsen af sådanne fordringer. Efter udløbet af fristen, regnes fordringen som værende forældet. Dette betyder, at skyldneren efter udløbet af en lovlig fastsat (forældelses-) frist kan påberåbe sig fordringens forældelse og nægte betaling. Kreditor kan ikke længere sætte sit betalingskrav igennem retsligt, selvom kravet faktisk set stadig består.

Forældelsesreglerne blev ændret fuldstændigt i begyndelsen af 2002. Som hovedregel gælder nu, at krav om betaling af fordringer principielt forældes efter tre år. For byggemangler i entrepriseforhold og beslægtede konstellationer udstrækkes forældelsesfristen til fem år. I visse tilfælde gælder en forældelsesfrist på tredive år, såsom vindikation af absolutte rettigheder (herunder ejendomsretten), gennemførelse af visse familie- og arveretlige krav og krav der er retskraftigt fastsat. Krav om erstatningskrav mod udlejer pga. forandringer eller forringelser af det lejede lejemål forældes allerede efter seks måneder.

Af afgørende betydning er det ved enhver forældelsesfrist at få afklaret, hvornår fristen begynder at løbe:

Forældelsesfristen begynder principielt at løbe ved udgang af det år,

– hvor kravet er opstået,
– hvor kreditor får kendskab til skyldnerens person og om de omstændigheder, der begrunder kravet.

Med kreditors kendskab sidestilles groft uagtsomt ukendskab.

Der kan afviges fra den i loven forudsete begyndelse af forældelsen ved afslutningen af det år, hvor kravet er opstået. Det kan principielt vel aftales i den kontrakt, som ligger til grund for kravet, at forældelsen skal begynde på et tidligere tidspunkt. Kontrakten kan også indeholde andre forældelsesfrister. En undtagelse gælder for forkortelse af forældelsesfristen i de tilfælde, hvor lovgiveren har fastsat ufravigelige regler, f.eks. på forbrugerområdet.

På området for skadeserstatningsansvarskrav gælder særlige regler. Uden hensyn til kravets oprindelse, kendskab eller grov uagtsom ukendskab til begivenheden der udløste skaden og den person, der er skyld i skaden, forældes

– skadeerstatningskrav angående personskade i 30 år efter begivenheden udløste skaden
– andre skadeerstatningskrav angående tingskader eller angreb på ejendom i 10 år efter oprindelsen
– alle øvrige krav (altså de krav, som ikke indeholder skadeerstatning), f.eks.vindikationskrav (udlevering af en genstand) eller krav om undladelse) i 10 år efter oprindelsen

Disse maksimale forældelsesfrister begynder ikke først ved afslutningen af året. Her påbegynder forældelsen på selve dagen.

Forældelse af mangelsbeføjelse
Siden 01.01.2002 forælder køb-, værksleje og rejsekontraktlige mangelsbeføjelser principielt efter to år. Mangelsbeføjelser angående byggemangler og mangelbehæftede indbyggede byggematerialer forælder efter fem år.

Forældelses suspendering og nyberegning
Det tidsrum, hvori forældelsen suspenderes, bliver ikke indberegnet i forældelsesfristen. Loven sætter en lang række eksempler op, hvor forældelses suspenderes, især:

– retsforfølgelse
– ved en bestående ret til at nægte at erlægge ydelse
– ved force majeure
– indledning af konfliktmægling og begyndelsen voldgiftsretsag
– ansøgning om foreløbig retsbeskyttelse /indledning af fogedforbudssager
– ved forhandlinger om krav eller de for kravet begrundede omstændigheder. Forældelsen ender da tidligst tre måneder efter den ene parts afvisning til at forsætte forhandlingerne.

Nyberegning af fristen (tidligere kaldet afbrydelse) bevirker, at de allerede løbende forældelsesfrister fornyes og begynder at løbe forfra i sin fulde længde. Nyberegning af forældelsesfristen indtræder, når:

– skyldneren anerkender kravet eller
– når der bliver foretaget eller ansøgt om retslige fuldbyrdelsesskridt, medmindre disse senere ophæves igen.

-> Kontrakter
-> Almindelige forretningsbetingelser
-> Køb og salg – mangler og garantier
-> Entreprise

advokatfirma | meyer
Kurfürstendamm 57
D 10707 Berlin

Tel +49 (0)30 31 51 89 69 0
Fax +49 (0)30 31 51 89 69 9

E-Mail: contact@advokatfirma.de

advokatfirma | meyer
er Team Rynkeby Sponsor

NEWS

30.01.2024
Als Spezialisten für die Vollstreckung von Titeln (z. B. Gerichtsentscheidungen) auch in Dänemark verfassten die Rechtsanwälte Meyer und Ellendt für das Berliner Anwaltsblatt einen kurzen Autorenbeitrag hierüber. Dieser erschien im Berliner Anwaltsblatt im Heft 10/2023, 72. Jahrgang. Den Text können Sie hier lesen.

05.05.2023
Højesteret i Tyskland erklærer reservationsaftaler i forbindelse med køb af fast ejendom ugyldige

Højesteret (Bundesgerichshof) fastslog i sin dom af 20.04.2023 (sagsnr. I ZR 113/22), at en reservationsaftale i forbindelse med køb af fast ejendom kan være ugyldig, og at ejendomsmægleren i så fald er forpligtet til at tilbagebetale reservationsgebyret.

Køberne havde med et mæglerkontor indgået en mæglerkontrakt og senere en reservationsaftale. I reservationsaftalen forpligtede mæglerkontoret sig til, mod betaling af et reservationsgebyr, frem til en fastsat frist, ikke at annoncere ejendommen yderligere. Derved reserverede mæglerkontoret ejendommen for køberne. Køberne undlod imidlertid at købe ejendommen og krævede tilbagebetaling af reservationsgebyret.

I sidste ende fik køberne medhold: Højesteret anså den særskilt indgåede reservationsaftale for at være en integreret del af mæglerkontrakten (som en supplerende bestemmelse) og prøvede bestemmelsen i henhold til lovgivningen om almindelige forretningsbetingelser (Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen). Efter denne lovgivning blev køberne urimligt stillet ved en reservationsaftale og den dermed forbundne betaling af reservationsgebyr til mægleren (§ 307, stk. 1, 1. pkt. og stk. 2, nr. 1 i BGB), da det er uvist om handlen i sidste ende, også uden købernes medvirken, ville være blevet indgået og køberne ikke ville have modtaget nogen økonomisk modydelse. Et reservationsgebyr bliver dermed en form for resultatuafhængig provision, og kan således ikke forenes med mæglerkontraktens juridiske model. 

05.01.2023
Ny grundskyldreform – Grundsteuerreform

Meget muligt er du som ejer af en bolig i Berlin via den tyske presse blevet informeret om, at der i Tyskland gennemføres en ny grundskyldreform, ”Grundsteuerreform”, der medfører en ny beregning af ejendomsskatterne pr. 01.01.2025.

Samtlige ejere af fast ejendom i Tyskland er forpligtet at give det tyske skattevæsen nærmere oplysninger om deres faste ejendom, således at skattevæsenet kan fastsætte en ny ejendomsvurdering. Indberetningen af relevante oplysninger kan ske via det tyske skattevæsens indberetningsportal www.elster.de, hvor der også er flere oplysninger at hente vedrørende ejendomsskattereformen.

Siden begyndelsen af juli måned har det været muligt at foretage indberetningen, som skulle være gennemført senest den 31.10.2022, men denne frist er blevet forlænget til januar 2023.

Meget gerne bistår vi med indberetningen.

Du er velkommen til at tage kontakt med os.

18.12.2022
advokatfirma I meyer ønsker dig en glædelig jul.

Advokatfirmaet har haft et succesfyldt og godt år og vi takker for det gode og konstruktive sammenarbejde. Sidste år besluttede vi at støtte Team Rynkeby Berlin, og vi vil gøre det igen i 2023.


Team Rynkeby er velkendt i Danmark, men er siden grundlæggelsen for tyve år tilbage blevet et europæisk projekt, hvor velgørenhedscykelhold fra flere byer i Europa i samme uge fra deres hjemmedestination cykler til Paris for at se afslutningen af Tour de France. Målet er at indsamle penge til børnecancerfondene i de enkelte lande. I dag står den tyske juice-koncern Eckes-Granini med sine tre brands Rynkeby, Go Morgen og hohes C bag projektet.

I juli 2022 cyklede for første gang et hold på 30 cykelryttere, herunder advokat Hans-Oluf Meyer, indenfor en uge ca. 1.200 km fra Berlin til Paris. Hele holdet kom frem den 16. juli sammen med 2500 ryttere fra andre hold fra hele Europa.

Som resultat kunne Team Rynkeby i 2022 give ca. 10,5 mio. EUR videre til organisationer der hjælper børn med kritisk sygdom. Heraf gik ca. 350.000 EUR til den tyske børnecancerfond. Vi takker alle, som har doneret penge i forbindelse med løbet.

Med vores støtte til Team Rynkeby som guldsponsor og vores aktive deltagelse i Team Rynkeby Berlin i 2023 med to medarbejdere fra advokatfirmaet siger vi tak for det gode samarbejde i 2022.

20.04.2022
Advokat Hans-Oluf Meyer overtager forfatterskabet til afhandlingen om den juridiske problemstilling ved trafikuheld i Danmark udgivet af Deubner-Verlag som en del af værket “Verkehrssachen – Mandate zügig und erfolgreich bearbeiten” (februar 2022).

10.03.2022
advokatfirma | meyer støtter Team Rynkeby som guldsponsor

Team Rynkeby er velkendt i Danmark, men er siden grundlæggelsen for tyve år tilbage blevet et europæisk projekt, hvor velgørenhedscykelhold fra flere byer i Europa i samme uge fra deres hjemmedestination cykler til Paris for at se afslutningen af Tour de France. Målet er at indsamle penge til børnecancerfondene i de enkelte lande.
I dag står den tyske juice-koncern Eckes-Granini med sine tre brands Rynkeby, Go Morgen og hohes C bag projektet. I dag består Team Rynkeby af 2.400 motionscykelryttere og 550 hjælpere fordelt på 59 lokale hold fra henholdsvis Danmark, Sverige, Finland, Norge, Færøerne, Island, Tyskland og Schweiz.
I juli 2022 cykler for første gang et hold på 30 cykelryttere, herunder advokat Hans-Oluf Meyer, indenfor en uge ca. 1.200 km fra Berlin til Paris, for der at møde de øvrige hold. 2022 bliver et særligt år for de danske deltagere, siden siden Tour de France starter i Danmark.
I 2020 kunne Team Rynkeby give 8.79 mio. EUR videre til organisationer der hjælper børn med kritisk sygdom. Heraf gik 152.749 EUR til den tyske børnecancerfond. Siden 2002 har cykleholdene cyklet og indsamlet mere 75 mio. EUR.

01.10.2021
Den 09.09.21 medvirkede advokat Hans-Oluf Meyer i samarbejde med Udenrigsministeriets Trade Council og handelsafdelingen på den danske ambassade i Berlin under et Masterclass Workshop hos Food Nation på Axelborg i København med et indlæg om de juridiske udfordringer ved eksport og etablering i Tyskland. Deltagere var danske virksomheder, der markedsfører deres fødevareprodukter i Tyskland og som ønsker at øge deres aktiviteter på det tyske marked.

26.03.2021
advokatfirma | meyer og Novasol-lejere får medhold af den danske forbrugerombudsmand i Corona-sager: Novasol kan ikke med tilbagevirkende kraft ændre forretningsbetingelserne. Avisen Der Nordschleswiger beretter:
Læs mere

29.10.2020
“Hvis force majeure gælder for Novasol, skal dette også gælde for forbrugeren.” Advokat Meyer har klaget til den danske forbrugerombudsmandn over Novasols ensidige ændring af forretningsbetingelser midt i pandemien. Avisen Lübecker Nachrichten beretter:
Læs mere

31.08.2020
advokatfirma | meyer vinder en afgørende proces for tyske trafikofre i tredje instans ved den danske Højesteret. Sagen drejede sig om det grundlæggende spørgsmål om, hvilken lov der finder anvendelse, hvis en tysk bil forårsager en ulykke på en forretningsrejse i Danmark, og medarbejderne ønsker at fremsætte krav mod deres arbejdsgiver.

15.08.2020
Dänische Ferienhausvermittlungen und die Covid-19-Pandemielage
Læs mere

30.07.2020
Artikel in “Der Nordschleswiger”: Enttäuschte Mieter gehen gegen Ferienhausanbieter vor
Læs mere

06.04.2020
Ausgewählte Informationen zu aktuellen Entwicklungen im Recht der Kurzarbeit, im Arbeitsrecht, im Insolvenzrecht, im Mietrecht und im Zivilrecht zu Zeiten der Sars-Cov-2-Pandemie
Læs mere

OM OS

advokatfirma | meyer er en dynamisk virksomhed. Vi er ambitiøse. Med en personlig og direkte kontakt sætter vi os ind i kundens ønsker og behov. Heri ser vi vejen til et godt samarbejde. Med mere end 15 års erfaring i forskellene i forretningsmentaliteten mellem Danmark og Tyskland har vi et kendskab som tit bestemmer resultatet. Også det formidler vi videre.

TVS – Nyhedsudsendelse:
15. juli 2012 19.30

Se også her TV-Syd´s 15 minutter lange bidrag med og om advokat Hans-Oluf Meyer og advokatkontorets arbejde i Berlin: