advokatfirma | meyer

Stiftelse af GmbH

Der er ikke foreskrevet noget minimum- eller maksimum-antal af anpartshaverere. Også etablering af et anpartsselskab af en enkelt person er muligt. Stifterne af et anpartsselskab kan sågar være både tyske og udenlandske fysiske og juridiske personer, desuden personhandelsselskaber såsom kommanditselskaber (Kommanditgesellschaft, forkortet KG) eller registrerede handelsinteressentskaber (offene Handelsgesellschaft, forkortet oHG) og ikke-registrerede interessentselskaber (Gesellschaft bürgerlichen Rechts, forkortet GbR).

Stiftelse af selskab er forbundet med forskellige spørgsmål. Hvordan skal selskabskontrakten se ud, hvor stor er mindstekapitalen, hvad er selskabets firmabetegnelse, formål og hvilken betydning har valg af dets hjemsted. Disse og flere spørgsmål i forbindelsen med stiftelsen besvares herunder:

1.
Anpartshaverer

Der er ikke foreskrevet noget minimum- eller maksimum-antal af anpartshaverere. Også etablering af et anpartsselskab af en enkelt person er muligt. Stifterne af et anpartsselskab kan sågar være både tyske og udenlandske fysiske og juridiske personer, desuden personhandelsselskaber såsom kommanditselskaber (Kommanditgesellschaft, forkortet KG) eller registrerede handelsinteressentskaber (offene Handelsgesellschaft, forkortet oHG) og ikke-registrerede interessentselskaber (Gesellschaft bürgerlichen Rechts, forkortet GbR).

2.
Selskabskontrakten (Gesellschaftsvertrag)

Det er i loven foreskrevet, at anpartsselskabets kontrakt (Gesellschaftsvertrag) såvel som referatet over stiftelsen skal bekræftes af en notar, dvs. selskabsstiftelsen herunder påførelsen af stifternes underskrifter skal ske hos en tysk notar, som bekræfter stiftelsen og bevidner underskrifterne. Det er direktøren, som anmelder selskabet til registrering i handelsregisteret (den lokale domstol (Amtsgericht)). Direktørens anmeldelsen skal tillige underskrives foran en notar.

Selskabskontrakten skal mindst omfatte følgende oplysninger: selskabets navn og adresse, selskabets formål, størrelsen af anpartsskapitalen, størrelsen af kapitalinskudene, der erlægges af enkelte anpartshavere.

Selvom det resterende indhold i selskabskontrakten kan være væsentlig friere struktureret, anbefales det at sørge for, at kontrakten indeholder bestemmelser om følgende emner: regnskabsår, løbetid og ophør af selskabet, ansættelse af direktører, omfanget af direktørens tegningsret, beslutninger i anpartshaverkredsen (simelt flertal, enstemmighed mv.), direktørens fritagelse for selvkontraheringsforbudet i BGB § 181, indkaldelse til generalforsamling, fordeling af stemmerne, afhændelse af anparter, overførsel af anparter ved arv, udarbejdelse af årsregnskabet, fordeling af overskud, udtræden, etableringsomkostninger, voldgiftsklausul, konkurrenceklausul mv.

3.
Mønsterreferatet (Musterprotokoll)

I tilfælde af stiftelse af et simpel (standardiseret) anpartsselskab (GmbH) såvel som ved stiftelse af et erhvervsselskab (ansvarsbegrænset) (UG (haftungsbeschränkt), er det muligt at bruge et som bilag 1 til GmbH-loven udarbejdet mønsterreferat (Musterprotokoll), som også omfatter vedtægterne. Dette referat skal tillige underskreves foran en tysk notar. Ansøgning om registrering i handelsregisteret sker ved direktørens anmeldelse af selskabet til handelsregisteret. Direktøren skal underskrive anmeldelsen foran en notar. Den elektroniske videresendelse af ansøgningen med mønsterreferatet til handelsregisteret (den lokale domstol (Amtsgericht)) sørger notaren for.

Etableringen gennem det af lovgiveren udarbejdede mønsterreferat er billigere og er kun muligt:

– hvis selskabet stiftes af maksimalt tre anpartshavere. Ved fire anpartshaverer og opefter er etableringen kun mulig gennem en individuel notarbekræftet selskabskontrakt.
– hvis anpartshavererne kan blive enige om maksimalt én direktør. Direktøren er herefter bemyndiget til at repræsentere selskabet alene.
– hvis direktøren er fritaget fra forbuddet mod selvkontrahering (dvs. direktøren må indgå handler mellem erhvervsselskabet (ansvarsbegrænset) (UG (haftungsbeschränkt)) eller anpartsselskabet (GmbH) og sig selv som privatperson eller som repræsentant for en anden person).
Etableringen med mønsterreferatet er udelukkende muligt med stiftelse ved kontantindskud (Bargründung). En etablering ved apportindskud (Sachgründung) er ikke muligt inden for regelerne for etablering med mønsterreferatet.

4.
Anpartskapitalen

Anpartskapitalen/indskudskapitalen (Stammkapital) i anpartsselskabet beløber sig til mindst 25.000 euro.
Anpartskapitalen i erhvervsselskabet (ansvarsbegrænset) beløber sig til et indskud på mindst 1 euro. Da erhvervsselskabet (ansvarsbegrænset) dog har en forpligtelse til med tiden at opspare mindstekapitalen på 25.000 EUR, kan selskabet ikke trække det fulde overskud ud af selskabet. Selskabet skal hvert år hensætte en fjerdedel af det årlige overskud til den lovpligtige minimumskapital på 25.000 euro er nået (§ 5a GmbHG).

Anpartskapitalen/indskudskapitalen kan blive ydet gennem indskud i forskellige størrelser af anpartshavererne. Et indskud skal dog beløbe sig til mindst 1 euro. Indskuddene fra anpartshavererne kan variere i størrelse.

Indskuddene kan ydes i form af penge (stiftelse ved kontantindskud = Bargründung) eller apportindskud (stiftelse ved apportindskud = Sachgründung). Mindst en fjerdedel af indskuddene skal indbetales kontant. Ansøgningen om registreringen i handelsregisteret kan først finde sted, når indbetalingen tilsammen udgør mindst halvdelen af den mindst mulige indskudskapital, dvs. 12.500 euro.
Ved erhvervsselskaber (ansvarsbegrænset) skal den fulde anpartskapital være indbetalt før der kan ansøgninges om registrering i handelsregisteret. Apportindskud er ikke muligt.

I praksis gennemføres etableringen ved kontantindskud ved, at der bliver åbnet en konto hos en bank for anpartsselskabet, der står til fri rådighed for selskabet. Med henblik på registreringen i handelsregisteret skal direktøren forsikre for, at indskuddet er til rådighed for selskabet. Ved betydelig tvivl om rigtigheden af forsikringen kan handelsregisteret forlange beviser f.eks. i form af et indbetalingsbilag eller en kontoudskrift fra anpartsselskabet.

Er der tale om apportindskud, altså i stedet for penge løsøre eller fast ejendom, f.eks. biler eller virksomheder, så gælder følgende to særlige forhold: for det første skal apportindskuddet altid være fuldt ydet i sin fulde værdi på en sådan måde, at det er til fri rådighed for direktøren ved registreringen, for det andet skal værdien af apportindskuddet dokumenteres i en rapport om stiftelsen ved apportindskuddet (Sachgründungsbericht).
Hvis der er en betydelig tvivl, der peger på en ikke ubetydelig overdrivelse af værdien af apportindskuddet, kan byretten forlange en sagkyndigs udtalelse om værdien, hvilket resulterer i sådanne omkostninger. Derfor kan etablering ved kontantindskud være en lettere stiftelsesmetode.

Enhver beslutning om ændring af anpartskapitalen, dvs. enten forøgelse eller nedsættelse af anpartskapitalen, skal nedfælles skriftligt foran en notar
og anmeldes i handelsregisteret.

5.
Firma – selskabets navn

Virksomhedens firma er navnet på anpartsselskabet, hvorunder det er registreret i handelsregisteret, og hvormed det optræder udadtil. Anpartsselskabets firmanavn kan enten henvise til firmaets aktiviteter (Sachfirma), f.eks. Berliner Schokoladenfabrikation GmbH, indeholde navnet på en eller flere anpartshaverer (Namensfirma), f.eks. Georg Larsen GmbH, eller det kan være baseret på en imaginær betegnelse (Phantasiefirma), f.eks. GeLa GmbH. Kombinationer af disse elementer er mulige. Vigtigt er at navnet er individualisernede.

Tilføjelsen anpartsselskab, på tysk: ”Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, med forkortelsen ”GmbH” eller ”erhvervsselskab (ansvarsbegrænset)” på tysk: ”Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)” med forkortelsen på ”UG (haftungsbeschränkt)” – er en obligatorisk del af firmaets navn. Tilføjelsen “haftungsbeschränkt” må ikke forkortes.

Når handelsregisteret gennemgår tilladeligheden af firmaets navn, bliver sandfærdigheden af firmaets navn taget i betragtning. Firmaets navn må ikke have en vildledende tilføjelse, som ikke dækker over karakteren og omfanget af virksomheden.

Geografiske tilføjelser er principielt set tilladt, hvis virksomheden har en vis reference til det nævnte område, fx hjemstedet. Foregående geografiske betegnelser betragtes ofte af domstolene som prætentioner af størrelse (f.eks. Berliner Schokoladenfabrikation GmbH). Dette gælder navnlig, hvis den geografiske betegnelse er efterfulgt af en generel generisk betegnelse. I disse tilfælde skal virksomheden fremlægge dokumentation for tilsvarende størrelse, eller hvis kravene ikke kan opfyldes, sætte en yderligere individualiserende betegnelse (evt. en bogstavkombination) foran (f.eks. GeLa Berliner Schokoladenfabrikation GmbH).

6.
Selskabets hjemsted

Selskabets hjemsted er i princippet til frit valg. Det i selskabets vedtægter fastholdte hjemsted skal dog være i Tyskland. Uafhængigt af det kan anpartsselskabet dog have sit administrative hovedkontor (det sted med de vigtigste administrative aktiviteter) uden for Tyskland også. En flytning af hjemstedet for det tyske anpartsselskab eller erhvervsselskab (ansvarsbegrænset) uden for Tyskland er ikke mulig uden likvidation af selskabet.

7.
Formål
I kraft af loven betragtes anpartsselskabet altid som et handelsselskab, uafhængigt af selskabets formål (Gegenstand). Det kan forfølge næsten alle formål, der er juridisk tilladte. Formålet skal være entydigt betegnet i vedtægterne. En formulering som “handel med varer af enhver art” anses for at være en for generel formulering ved handelsregistrene.

I tilfælde af et selskabsformål, der også omfatter aktiviteter, der kræver særlig tilladelse (såsom formidling af fast ejendom, håndværksaktiviteter mv), skal tilladelsen ikke fremvises med det samme, altså ved registreringen i handelsregisteret. Det er tilstrækkeligt, hvis den nødvendige tilladelse foreligger, når de aktiviteter, der kræver tilladelse, påbegyndes. Tilladelsen skal da dokumenteres ved erhvervsregistreringen (på tysk: Gewerbeanmeldung).

8.
Selskabsorganerne

Anpartsselskabet har to nødvendige selskabsorganer: en direktør, den administrerende direktør (Geschäftsführer) og en generalforsamling (Gesellschafterversammlung). Igennem vedtægterne kan generalforsamlingen også skaffe yderligere organer, f.eks. en bestyrelse.

Der kan udnævnes en eller flere direktører i selskabet. Det er direktøren/direktørerne, der efter selskabets stiftelse foran en notar ansøger om anpartsselskabets indtrædelse i handelsregisteret. Den administrerende direktør eller de administrerende direktører er udnævnt gennem selskabskontrakten eller en beslutning af anpartshavererne. Udnævnelsen kan tilbagekaldes til enhver tid.

Navnene på den administrerende direktør eller de administrerende direktører vil blive opført i handelsregisteret.

9.
Notarforretningen

Ved stiftelsen af selskabet skal notaren under notarforretningen (Notarielle Beurkundung) forsikre sig stifternes identitet. Dette sker ved, at personer, der ikke er kendt af notaren, skal bevise deres identitet ved at fremlægge gyldige legitimationspapirer, for danske statsborgere i form af pas. Hvis en person ikke handler på egne vegne, men for en anden person, kræves en skriftlig fuldmagt og/eller en efterfølgende samtykke i notarbekræftet form.

Hvis en af stifterne er en juridisk person, må eksistensen af den juridiske person og tegningsberettigelsen af den fremmødte person dokumenteres ved hjælp af en bekræftet udskrift fra handelsregisteret (i tilfælde af danske virksomheder må fremlægges en officiel udskrift fra CVR-registeret med autoriseret oversættelse til tysk).

Direktørens anmeldelse af selskabet til handelsregisteret skal endvidere underskrives foran en notar, jf. nedenfor pkt. 11. Ofte sker dette under samme notarforretning.

10.
Industri- og handelskammerets stillingtagen

Det ansvarlige Industri- og Handelskammer, IHK (forkortelsen for Industri- og Handelskammeret),
udarbejder en udtalelse, på anmodning af handelsgeristeret, i tilfælde af tvivl om, hvorvidt virksomhedens firmanavn er tilladeligt. For at man tidligt i forløbet kan udelukke en eventuel risiko for forveksling eller eventuel tvivl om virksomhedens navn, er det nyttigt at kontakte det ansvarlige IHK inden notarforretningen.

Inden for rammerne af registreringen i handelsregisteret er kun risikoen for forveksling med selskaber, der er registreret på samme sted verificeret. Da firmanavne og varemærker registreret andre steder kan give firma- og varemærkeindehaveren ret til påbud til den stiftende part, anbefales det også at kontrollere nationalt registrerede selskaber og varemærker.

Det elektroniske handelsregister indeholder oplysninger om firmanavne, der er registreret i Tyskland: http://www.elektronisches-handelsregister.de/

Nationale, internationale og EF-varemærker kan blive undersøgt på den tyske Patent- og Varemærkestyrelses hjemmeside: http://www.dpma.de/marke/recherche/index.html

11.
Ansøgning om registrering i handelsregisteret og registrering i handelsregisteret

Anpartsselskabet eksisterer først efter ansøgning om registrering og registrering i handelsregistreret (som føres ved byretten (Amtsgericht)).

Registreringen i handelsregisteret skal ansøges skriftligt af direktøren til den ansvarlige byret (Amtsgericht). Direktørens underskriftog dennes tegning af selskabet skal bekræftes af en tysk notar og det er notaren, som sørger for ansøgningen i handelsregisteret.

Ved registreringen i handelsregisteret skal virksomhedens navn, selskabets hjemsted, selskabets formål, størrelsen på indskudskapitalen, datoen for afslutningen af selskabskontrakten, den administrerende direktør og dennes tegningsberettigelse være angivet.

Endvidere skal ansøgningen om registreringen omfatte bilag som:
– selskabskontrakten i notarbekræftet form,
– evt. fuldmagt til de handlende personer,
– en af direktøren underskrevet liste over anpartshavererne i selskabet,
– i tilfælde af, at der er ydet apportindskud den fagkyndiges vurderingsberetning, såvel som dokumenter angående værdien af apportindskuddet.

Endvidere skal der gives en forsikring om, at det nødvendige minimumsindskud er indbetalt og er til fri disposition for den administrerende direktør.

Notaren overfører alle dokumenter elektronisk til byretten (Amtsgericht).

Registreringen i handelsregisteret offentliggøres i det elektroniske forbundstidende (Bundesanzeiger) og lokale dagblade, ligesom IHK´s medlemsblad.

12.
Etableringsomkostninger

Etableringsomkostningerne afhænger af størrelsen på indskudskapitalen og sagsværdien. Endvidere afhænger omkostninger af, om der er brugt en individuel selskabskontrakt eller det billigere mønsterreferat. Omkostningerne til notar og handelsregister ved et selskab med en anpartskapital på 25.000 euro udgør ca. 500 EUR. Hertil kommer udgifterne til advokat og evt. skatterådgiver.

-> Filial aller datterselskab
-> Anpartselskab – GmbH
-> Ledelse af GmbH
-> Kontrol af GmbH

advokatfirma | meyer
Kurfürstendamm 57
D 10707 Berlin

Tel +49 (0)30 31 51 89 69 0
Fax +49 (0)30 31 51 89 69 9

E-Mail: contact@advokatfirma.de

advokatfirma | meyer
er Team Rynkeby Sponsor

NEWS

30.01.2024
Als Spezialisten für die Vollstreckung von Titeln (z. B. Gerichtsentscheidungen) auch in Dänemark verfassten die Rechtsanwälte Meyer und Ellendt für das Berliner Anwaltsblatt einen kurzen Autorenbeitrag hierüber. Dieser erschien im Berliner Anwaltsblatt im Heft 10/2023, 72. Jahrgang. Den Text können Sie hier lesen.

05.05.2023
Højesteret i Tyskland erklærer reservationsaftaler i forbindelse med køb af fast ejendom ugyldige

Højesteret (Bundesgerichshof) fastslog i sin dom af 20.04.2023 (sagsnr. I ZR 113/22), at en reservationsaftale i forbindelse med køb af fast ejendom kan være ugyldig, og at ejendomsmægleren i så fald er forpligtet til at tilbagebetale reservationsgebyret.

Køberne havde med et mæglerkontor indgået en mæglerkontrakt og senere en reservationsaftale. I reservationsaftalen forpligtede mæglerkontoret sig til, mod betaling af et reservationsgebyr, frem til en fastsat frist, ikke at annoncere ejendommen yderligere. Derved reserverede mæglerkontoret ejendommen for køberne. Køberne undlod imidlertid at købe ejendommen og krævede tilbagebetaling af reservationsgebyret.

I sidste ende fik køberne medhold: Højesteret anså den særskilt indgåede reservationsaftale for at være en integreret del af mæglerkontrakten (som en supplerende bestemmelse) og prøvede bestemmelsen i henhold til lovgivningen om almindelige forretningsbetingelser (Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen). Efter denne lovgivning blev køberne urimligt stillet ved en reservationsaftale og den dermed forbundne betaling af reservationsgebyr til mægleren (§ 307, stk. 1, 1. pkt. og stk. 2, nr. 1 i BGB), da det er uvist om handlen i sidste ende, også uden købernes medvirken, ville være blevet indgået og køberne ikke ville have modtaget nogen økonomisk modydelse. Et reservationsgebyr bliver dermed en form for resultatuafhængig provision, og kan således ikke forenes med mæglerkontraktens juridiske model. 

05.01.2023
Ny grundskyldreform – Grundsteuerreform

Meget muligt er du som ejer af en bolig i Berlin via den tyske presse blevet informeret om, at der i Tyskland gennemføres en ny grundskyldreform, ”Grundsteuerreform”, der medfører en ny beregning af ejendomsskatterne pr. 01.01.2025.

Samtlige ejere af fast ejendom i Tyskland er forpligtet at give det tyske skattevæsen nærmere oplysninger om deres faste ejendom, således at skattevæsenet kan fastsætte en ny ejendomsvurdering. Indberetningen af relevante oplysninger kan ske via det tyske skattevæsens indberetningsportal www.elster.de, hvor der også er flere oplysninger at hente vedrørende ejendomsskattereformen.

Siden begyndelsen af juli måned har det været muligt at foretage indberetningen, som skulle være gennemført senest den 31.10.2022, men denne frist er blevet forlænget til januar 2023.

Meget gerne bistår vi med indberetningen.

Du er velkommen til at tage kontakt med os.

18.12.2022
advokatfirma I meyer ønsker dig en glædelig jul.

Advokatfirmaet har haft et succesfyldt og godt år og vi takker for det gode og konstruktive sammenarbejde. Sidste år besluttede vi at støtte Team Rynkeby Berlin, og vi vil gøre det igen i 2023.


Team Rynkeby er velkendt i Danmark, men er siden grundlæggelsen for tyve år tilbage blevet et europæisk projekt, hvor velgørenhedscykelhold fra flere byer i Europa i samme uge fra deres hjemmedestination cykler til Paris for at se afslutningen af Tour de France. Målet er at indsamle penge til børnecancerfondene i de enkelte lande. I dag står den tyske juice-koncern Eckes-Granini med sine tre brands Rynkeby, Go Morgen og hohes C bag projektet.

I juli 2022 cyklede for første gang et hold på 30 cykelryttere, herunder advokat Hans-Oluf Meyer, indenfor en uge ca. 1.200 km fra Berlin til Paris. Hele holdet kom frem den 16. juli sammen med 2500 ryttere fra andre hold fra hele Europa.

Som resultat kunne Team Rynkeby i 2022 give ca. 10,5 mio. EUR videre til organisationer der hjælper børn med kritisk sygdom. Heraf gik ca. 350.000 EUR til den tyske børnecancerfond. Vi takker alle, som har doneret penge i forbindelse med løbet.

Med vores støtte til Team Rynkeby som guldsponsor og vores aktive deltagelse i Team Rynkeby Berlin i 2023 med to medarbejdere fra advokatfirmaet siger vi tak for det gode samarbejde i 2022.

20.04.2022
Advokat Hans-Oluf Meyer overtager forfatterskabet til afhandlingen om den juridiske problemstilling ved trafikuheld i Danmark udgivet af Deubner-Verlag som en del af værket “Verkehrssachen – Mandate zügig und erfolgreich bearbeiten” (februar 2022).

10.03.2022
advokatfirma | meyer støtter Team Rynkeby som guldsponsor

Team Rynkeby er velkendt i Danmark, men er siden grundlæggelsen for tyve år tilbage blevet et europæisk projekt, hvor velgørenhedscykelhold fra flere byer i Europa i samme uge fra deres hjemmedestination cykler til Paris for at se afslutningen af Tour de France. Målet er at indsamle penge til børnecancerfondene i de enkelte lande.
I dag står den tyske juice-koncern Eckes-Granini med sine tre brands Rynkeby, Go Morgen og hohes C bag projektet. I dag består Team Rynkeby af 2.400 motionscykelryttere og 550 hjælpere fordelt på 59 lokale hold fra henholdsvis Danmark, Sverige, Finland, Norge, Færøerne, Island, Tyskland og Schweiz.
I juli 2022 cykler for første gang et hold på 30 cykelryttere, herunder advokat Hans-Oluf Meyer, indenfor en uge ca. 1.200 km fra Berlin til Paris, for der at møde de øvrige hold. 2022 bliver et særligt år for de danske deltagere, siden siden Tour de France starter i Danmark.
I 2020 kunne Team Rynkeby give 8.79 mio. EUR videre til organisationer der hjælper børn med kritisk sygdom. Heraf gik 152.749 EUR til den tyske børnecancerfond. Siden 2002 har cykleholdene cyklet og indsamlet mere 75 mio. EUR.

01.10.2021
Den 09.09.21 medvirkede advokat Hans-Oluf Meyer i samarbejde med Udenrigsministeriets Trade Council og handelsafdelingen på den danske ambassade i Berlin under et Masterclass Workshop hos Food Nation på Axelborg i København med et indlæg om de juridiske udfordringer ved eksport og etablering i Tyskland. Deltagere var danske virksomheder, der markedsfører deres fødevareprodukter i Tyskland og som ønsker at øge deres aktiviteter på det tyske marked.

26.03.2021
advokatfirma | meyer og Novasol-lejere får medhold af den danske forbrugerombudsmand i Corona-sager: Novasol kan ikke med tilbagevirkende kraft ændre forretningsbetingelserne. Avisen Der Nordschleswiger beretter:
Læs mere

29.10.2020
“Hvis force majeure gælder for Novasol, skal dette også gælde for forbrugeren.” Advokat Meyer har klaget til den danske forbrugerombudsmandn over Novasols ensidige ændring af forretningsbetingelser midt i pandemien. Avisen Lübecker Nachrichten beretter:
Læs mere

31.08.2020
advokatfirma | meyer vinder en afgørende proces for tyske trafikofre i tredje instans ved den danske Højesteret. Sagen drejede sig om det grundlæggende spørgsmål om, hvilken lov der finder anvendelse, hvis en tysk bil forårsager en ulykke på en forretningsrejse i Danmark, og medarbejderne ønsker at fremsætte krav mod deres arbejdsgiver.

15.08.2020
Dänische Ferienhausvermittlungen und die Covid-19-Pandemielage
Læs mere

30.07.2020
Artikel in “Der Nordschleswiger”: Enttäuschte Mieter gehen gegen Ferienhausanbieter vor
Læs mere

06.04.2020
Ausgewählte Informationen zu aktuellen Entwicklungen im Recht der Kurzarbeit, im Arbeitsrecht, im Insolvenzrecht, im Mietrecht und im Zivilrecht zu Zeiten der Sars-Cov-2-Pandemie
Læs mere

OM OS

advokatfirma | meyer er en dynamisk virksomhed. Vi er ambitiøse. Med en personlig og direkte kontakt sætter vi os ind i kundens ønsker og behov. Heri ser vi vejen til et godt samarbejde. Med mere end 15 års erfaring i forskellene i forretningsmentaliteten mellem Danmark og Tyskland har vi et kendskab som tit bestemmer resultatet. Også det formidler vi videre.

TVS – Nyhedsudsendelse:
15. juli 2012 19.30

Se også her TV-Syd´s 15 minutter lange bidrag med og om advokat Hans-Oluf Meyer og advokatkontorets arbejde i Berlin: