advokatfirma | meyer

Kontrol af anpartsselskabet og årsregnskabet

Den danske anparshaver har flere muligheder for at udøve kontrol med selskabet. Ud over vedtægterne og andre grundlæggende kompetencer har anpartshavererne en lang række beføjelser. Disse strækker sig også ind i den løbende ledelse og giver mulighed for omfattende instruktioner, som den administrerende direktør skal følge.

Udover anpartshaveren kan tredjemand også have brug for oplysninger om selskabet – således stiller loven også krav om angivelse mindsteoplysninger på selskabets forretningspapirer og om offentliggørelse af regnskaber.

Om anpartshaverens beslutningsrettigheder, oprettelsen af en bestyrelse, bestyrelsens opgaver og status, udarbejdelsen af årsregnskaber og offentliggørelse, selskabets oplysninger på brevpapir og endeligt om selskabets ophør:

Kontrol af anpartsselskabet og årsregnskabet

1.
Generalforsamlingen

Ud over vedtægterne og andre grundlæggende kompetencer har anpartshavererne en lang række beføjelser. Disse strækker sig også ind i den løbende ledelse og giver mulighed for omfattende instruktioner, som den administrerende direktør skal følge.

Anpartshaverernes beslutninger træffes oftest på generalforsamlingen. I tilfælde af en enkeltpersons anpartsselskab består organet af eneanpartshaveren. De formelle bestemmelser om generalforsamlingen er dog for anpartsselskaber væsentligt mere enkle end for et aktieselskab. Medmindre andet er fastsat i vedtægterne, er afstemningen baseret på anparter. Hvert beløb på 1 euro resulterer i en stemme. Ud over den løbende ledelse omfatter anpartshaverernes opgaver også udarbejdelsen af årsregnskabet og anvendelsen af årets resultat, ansættelse og afskedigelse af direktører, foranstaltninger til kontrol og tilsyn med direktøren, udnævnelse af prokurister og andre fuldmægtige, retsforholdet mellem selskabet og anpartshavererne mv.

Den administrerende direktør skal straks give enhver anpartshaver, efter anmodning, information om forhold vedrørende selskabet og give dem mulighed for indsigt i selskabets bøger og dokumenter.

2.
Bestyrelse

Oprettelsen af en bestyrelse er lovgivningsmæssigt tilladt, men ikke altid nødvendigvis påkrævet.
En bestyrelse kan udpeges, men er ikke nødvendig (fakultativ bestyrelse). Kun hvis anpartsselskabet er underlagt loven om ansattes medbestemmelse, dvs. selskabet har mere end 500 ansatte, er en bestyrelse foreskrevet (obligatorisk bestyrelse). Det samme gælder for kapitalinvesteringsselskaber eller almennyttige boligselskaber, der drives i form af et anpartsselskab

3.
Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsens opgave består i at føre tilsyn med direktøren, herunder kontrol af det af direktøren fremstillede årregnskab, direktørens beretning og dennes forslag om anvendelsen af resultatet. Foranstaltninger som falder ind under direktionens kompetence kan ikke overføres til bestyrelsen. Det kan dog gennem vedtægterne være bestemt, at direktionen for visse typer transaktioner skal indhente en godkendelse af bestyrelsen.

4.
Bestyrelsens status

Ansættelseskontrakten med et bestyrelsesmedlem er ikke en arbejdskontrakt og er derfor ikke underlagt socialforsikringspligten. Den kan være baseret på vederlag eller være uden vederlag.

5.
Anpartsselskabet og gennemgang af årsregnskabet

Varigheden af regnskabsåret fremgår af vedtægterne. Den kan dog ikke overstige 12 måneder. Det første regnskabsår må forkortes til et skævt regnskabsår (Rumpfgeschaftsjahr).

Anpartsselskabet er som handelsselskab forpligtet til at føre regnskab: Det er ved udgangen af hvert regnskabsår forpligtet til at udarbejde et regnskab (Jahresbilanz) og en resultatopgørelse (Gewinn- und Verlustrechnung). Desuden skal årsregnskabet suppleres med noter. Årsregnskabet skal være på tysk.

Årsregnskabet skal være baseret på almindeligt anerkendte regnskabsprincipper og give et retvisende billede af aktiver, finans- og udbytte-situation.

Revision af årsregnskabet er påkkrævet for store og mellemstore anpartsselskaber.

§§ 325-329 i den tyske handelslovbog (Handelgesetzbuches, forkortet HGB) indeholder strenge bestemmelser for selskaber om offentliggørelse af årsregnskabet: Disse bestemmelser gælder også for personselskaber såsom handelsinteressentskabet (offene Handelsgesellschaft, forkortet oHG) og kommanditselskaber (Kommanditgesellschaft, forkortet KG), hvor ingen fysisk person er den personligt ansvarlig partner.

Revisionen skal foretages af revisorer (Wirtschaftsprüfer) og revisionsselskaber (Wirtschaftsprüfungsgesellschaften) og regnskabet og årsberetninger for mellemstore virksomheder skal udarbejdes af autoriserede revisorer og revisionsfirmaer (vereidigte Buchprüfer und Buchprüfungsgesellschaften).

Revisorerne har en omfattende ret til information og indsigt af bøger, beholdninger af værdipapirer og varer osv.

De er bundet af absolut tavshedspligt. De skal udarbejde en skriftlig uvildig revisionsrapport (unparteiischen schriftlichen Prüfungsbericht) om deres revision. Hvis der ikke gøres nogle indvendinger, udsteder revisorerne en revisorpåtegning (Bestätigungsvermerk), som er en bekræftelse på, at regnskabet er i orden).

Med revisorpåtegningen foretager revisoren en general vurdering af regnskabs- og årsregnskabet for selskabet i forhold til selskabet og anpartshavererne samt med virkning for tredjemand. Revisoren bekræfter overensstemmelsen mellem regnskabsaflæggelsen og de lovlige forskrifter.

6.
Oplysninger om forretningspapirer

På forretningspapirerne skal følgende angives: firmanavn, retsform, selskabets hjemsted, handelsregisterets byret (Amtsgericht), handelsregisternummeret, navnene på samtlige administrerende og stedfortrædende direktører (med mindst ét fornavn), eventuelt formand for bestyrelsen.

7.
Opløsning og ophør

Opløsningen af et anpartsselskab sker i de fleste tilfælde i henhold til anpartshavernes beslutning om selskabets likvidation. Andre årsager til opløsning er angivet i § 60 GmbH-loven. Efter beslutningen om at opløse selskabet bliver likvidationsprocessen igangsat. I slutningen af denne proces bliver selskabet slettet i handelsregisteret.

-> Filial aller datterselskab
-> Anpartselskab – GmbH
-> Stiftelse af GmbH
-> Ledelse af GmbH

advokatfirma | meyer
Kurfürstendamm 57
D 10707 Berlin

Tel +49 (0)30 31 51 89 69 0
Fax +49 (0)30 31 51 89 69 9

E-Mail: contact@advokatfirma.de

advokatfirma | meyer
er Team Rynkeby Sponsor

NEWS

30.01.2024
Als Spezialisten für die Vollstreckung von Titeln (z. B. Gerichtsentscheidungen) auch in Dänemark verfassten die Rechtsanwälte Meyer und Ellendt für das Berliner Anwaltsblatt einen kurzen Autorenbeitrag hierüber. Dieser erschien im Berliner Anwaltsblatt im Heft 10/2023, 72. Jahrgang. Den Text können Sie hier lesen.

05.05.2023
Højesteret i Tyskland erklærer reservationsaftaler i forbindelse med køb af fast ejendom ugyldige

Højesteret (Bundesgerichshof) fastslog i sin dom af 20.04.2023 (sagsnr. I ZR 113/22), at en reservationsaftale i forbindelse med køb af fast ejendom kan være ugyldig, og at ejendomsmægleren i så fald er forpligtet til at tilbagebetale reservationsgebyret.

Køberne havde med et mæglerkontor indgået en mæglerkontrakt og senere en reservationsaftale. I reservationsaftalen forpligtede mæglerkontoret sig til, mod betaling af et reservationsgebyr, frem til en fastsat frist, ikke at annoncere ejendommen yderligere. Derved reserverede mæglerkontoret ejendommen for køberne. Køberne undlod imidlertid at købe ejendommen og krævede tilbagebetaling af reservationsgebyret.

I sidste ende fik køberne medhold: Højesteret anså den særskilt indgåede reservationsaftale for at være en integreret del af mæglerkontrakten (som en supplerende bestemmelse) og prøvede bestemmelsen i henhold til lovgivningen om almindelige forretningsbetingelser (Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen). Efter denne lovgivning blev køberne urimligt stillet ved en reservationsaftale og den dermed forbundne betaling af reservationsgebyr til mægleren (§ 307, stk. 1, 1. pkt. og stk. 2, nr. 1 i BGB), da det er uvist om handlen i sidste ende, også uden købernes medvirken, ville være blevet indgået og køberne ikke ville have modtaget nogen økonomisk modydelse. Et reservationsgebyr bliver dermed en form for resultatuafhængig provision, og kan således ikke forenes med mæglerkontraktens juridiske model. 

05.01.2023
Ny grundskyldreform – Grundsteuerreform

Meget muligt er du som ejer af en bolig i Berlin via den tyske presse blevet informeret om, at der i Tyskland gennemføres en ny grundskyldreform, ”Grundsteuerreform”, der medfører en ny beregning af ejendomsskatterne pr. 01.01.2025.

Samtlige ejere af fast ejendom i Tyskland er forpligtet at give det tyske skattevæsen nærmere oplysninger om deres faste ejendom, således at skattevæsenet kan fastsætte en ny ejendomsvurdering. Indberetningen af relevante oplysninger kan ske via det tyske skattevæsens indberetningsportal www.elster.de, hvor der også er flere oplysninger at hente vedrørende ejendomsskattereformen.

Siden begyndelsen af juli måned har det været muligt at foretage indberetningen, som skulle være gennemført senest den 31.10.2022, men denne frist er blevet forlænget til januar 2023.

Meget gerne bistår vi med indberetningen.

Du er velkommen til at tage kontakt med os.

18.12.2022
advokatfirma I meyer ønsker dig en glædelig jul.

Advokatfirmaet har haft et succesfyldt og godt år og vi takker for det gode og konstruktive sammenarbejde. Sidste år besluttede vi at støtte Team Rynkeby Berlin, og vi vil gøre det igen i 2023.


Team Rynkeby er velkendt i Danmark, men er siden grundlæggelsen for tyve år tilbage blevet et europæisk projekt, hvor velgørenhedscykelhold fra flere byer i Europa i samme uge fra deres hjemmedestination cykler til Paris for at se afslutningen af Tour de France. Målet er at indsamle penge til børnecancerfondene i de enkelte lande. I dag står den tyske juice-koncern Eckes-Granini med sine tre brands Rynkeby, Go Morgen og hohes C bag projektet.

I juli 2022 cyklede for første gang et hold på 30 cykelryttere, herunder advokat Hans-Oluf Meyer, indenfor en uge ca. 1.200 km fra Berlin til Paris. Hele holdet kom frem den 16. juli sammen med 2500 ryttere fra andre hold fra hele Europa.

Som resultat kunne Team Rynkeby i 2022 give ca. 10,5 mio. EUR videre til organisationer der hjælper børn med kritisk sygdom. Heraf gik ca. 350.000 EUR til den tyske børnecancerfond. Vi takker alle, som har doneret penge i forbindelse med løbet.

Med vores støtte til Team Rynkeby som guldsponsor og vores aktive deltagelse i Team Rynkeby Berlin i 2023 med to medarbejdere fra advokatfirmaet siger vi tak for det gode samarbejde i 2022.

20.04.2022
Advokat Hans-Oluf Meyer overtager forfatterskabet til afhandlingen om den juridiske problemstilling ved trafikuheld i Danmark udgivet af Deubner-Verlag som en del af værket “Verkehrssachen – Mandate zügig und erfolgreich bearbeiten” (februar 2022).

10.03.2022
advokatfirma | meyer støtter Team Rynkeby som guldsponsor

Team Rynkeby er velkendt i Danmark, men er siden grundlæggelsen for tyve år tilbage blevet et europæisk projekt, hvor velgørenhedscykelhold fra flere byer i Europa i samme uge fra deres hjemmedestination cykler til Paris for at se afslutningen af Tour de France. Målet er at indsamle penge til børnecancerfondene i de enkelte lande.
I dag står den tyske juice-koncern Eckes-Granini med sine tre brands Rynkeby, Go Morgen og hohes C bag projektet. I dag består Team Rynkeby af 2.400 motionscykelryttere og 550 hjælpere fordelt på 59 lokale hold fra henholdsvis Danmark, Sverige, Finland, Norge, Færøerne, Island, Tyskland og Schweiz.
I juli 2022 cykler for første gang et hold på 30 cykelryttere, herunder advokat Hans-Oluf Meyer, indenfor en uge ca. 1.200 km fra Berlin til Paris, for der at møde de øvrige hold. 2022 bliver et særligt år for de danske deltagere, siden siden Tour de France starter i Danmark.
I 2020 kunne Team Rynkeby give 8.79 mio. EUR videre til organisationer der hjælper børn med kritisk sygdom. Heraf gik 152.749 EUR til den tyske børnecancerfond. Siden 2002 har cykleholdene cyklet og indsamlet mere 75 mio. EUR.

01.10.2021
Den 09.09.21 medvirkede advokat Hans-Oluf Meyer i samarbejde med Udenrigsministeriets Trade Council og handelsafdelingen på den danske ambassade i Berlin under et Masterclass Workshop hos Food Nation på Axelborg i København med et indlæg om de juridiske udfordringer ved eksport og etablering i Tyskland. Deltagere var danske virksomheder, der markedsfører deres fødevareprodukter i Tyskland og som ønsker at øge deres aktiviteter på det tyske marked.

26.03.2021
advokatfirma | meyer og Novasol-lejere får medhold af den danske forbrugerombudsmand i Corona-sager: Novasol kan ikke med tilbagevirkende kraft ændre forretningsbetingelserne. Avisen Der Nordschleswiger beretter:
Læs mere

29.10.2020
“Hvis force majeure gælder for Novasol, skal dette også gælde for forbrugeren.” Advokat Meyer har klaget til den danske forbrugerombudsmandn over Novasols ensidige ændring af forretningsbetingelser midt i pandemien. Avisen Lübecker Nachrichten beretter:
Læs mere

31.08.2020
advokatfirma | meyer vinder en afgørende proces for tyske trafikofre i tredje instans ved den danske Højesteret. Sagen drejede sig om det grundlæggende spørgsmål om, hvilken lov der finder anvendelse, hvis en tysk bil forårsager en ulykke på en forretningsrejse i Danmark, og medarbejderne ønsker at fremsætte krav mod deres arbejdsgiver.

15.08.2020
Dänische Ferienhausvermittlungen und die Covid-19-Pandemielage
Læs mere

30.07.2020
Artikel in “Der Nordschleswiger”: Enttäuschte Mieter gehen gegen Ferienhausanbieter vor
Læs mere

06.04.2020
Ausgewählte Informationen zu aktuellen Entwicklungen im Recht der Kurzarbeit, im Arbeitsrecht, im Insolvenzrecht, im Mietrecht und im Zivilrecht zu Zeiten der Sars-Cov-2-Pandemie
Læs mere

OM OS

advokatfirma | meyer er en dynamisk virksomhed. Vi er ambitiøse. Med en personlig og direkte kontakt sætter vi os ind i kundens ønsker og behov. Heri ser vi vejen til et godt samarbejde. Med mere end 15 års erfaring i forskellene i forretningsmentaliteten mellem Danmark og Tyskland har vi et kendskab som tit bestemmer resultatet. Også det formidler vi videre.

TVS – Nyhedsudsendelse:
15. juli 2012 19.30

Se også her TV-Syd´s 15 minutter lange bidrag med og om advokat Hans-Oluf Meyer og advokatkontorets arbejde i Berlin: