advokatfirma | meyer

Ledelse af GmbH

Selskabets ledelsesorgan er den administrerende direktør (Geschäftsführer). Selskabet kan derudover have en bestyrelse (Aufsichtsrat), som dog ikke har nogen ledelsesbeføjelser. Direktøren skal være en fysisk person. En person, der bor permanent i udlandet kan også blive udnævnt som administrerende direktør. På samme måde kan en fysisk anpartshaver blive udnævnt som administrerende direktør (betegnes på tysk som: Gesellschaftergeschäftsführer).

Den administrerende direktør behøver i princippet ikke at besidde nogen specielle kvalifikationer. Hvis anpartsselskabets aktiviteter kræver en særlig kvalifikation (f.eks.håndværk: mestertitel), kan kun en person med denne kvalifikation udpeges som administrerende direktør. Kun en ubegrænset myndig fysisk person kan blive udpeget som administrerende direktør, forudsat at personen ikke er forbudt at udøve erhverv eller handel i relation til anpartsselskabets formål.

Relevante punkter, som den danske anpartshaver skal være bekendt med, er direktørens stilling, tegningsret, bemyndigelse, ansvar og hæftelse. Her adskiller det tyske regler sig væsentlig fra de danske.

Ledelse af anpartsselskabet

1.
Udnævnelse af den administrerende direktør

Den administrerende direktør skal være en fysisk person. En person, der bor permanent i udlandet kan også blive udnævnt som administrerende direktør. På samme måde kan en fysisk anpartshaver blive udnævnt som administrerende direktør (betegnes på tysk så som: Gesellschaftergeschäftsführer).

Den administrerende direktør behøver i princippet ikke at besidde nogen specielle kvalifikationer. Hvis anpartsselskabets aktiviteter kræver en særlig kvalifikation (f.eks.håndværk: mestertitel), kan kun en person med denne kvalifikation udpeges som administrerende direktør. Kun en ubegrænset myndig fysisk person kan blive udpeget som administrerende direktør, forudsat at personen ikke er forbudt at udøve erhverv eller handel i relation til anpartsselskabets formål.

Yderligere udelukkelsesgrunde til valg som administrerende direktør er en retsgyldig dom angående insolvensforhaling (Insolvenzverschleppung), angående fejlagtige oplysninger i overensstemmelse med § 82 GmbHG eller § 399 AktG, på grund af ukorrekt fremstilling i henhold til § 400 AktG, § 331 HGB, § 313 UmwG, § 17 PubG, såvel som en retsgyldig dom på grundlag af almindelige kriminelle handlinger i forbindelse med virksomheden (§§ 263 til 264a og §§ 265b til 266a StGB).
(GmbHG = GmbH-Gesetz; AktG = Aktiengesetz; HGB = Handelsgesetzbuch; UmwG = Umwandlungsgesetz; PubG = Publizitätsgesetz; StGB = Strafgesetzbuch).

Den administrerende direktør kan gennem det i selskabets vedtægter fastsatte organ (f.eks. generalforsamlingen eller bestyrelse) til hver en tid og uden varsel afmeldes som direktør. Afmeldelsen (Abberufung) sker ved organets beslutning herom foran en notar, som sørger for afmeldelsen i handelsregisteret.

2.
Direktørens stilling

Udover den selskabsretlige udnævnelse som direktør, bliver direktøren oftest også ansat i henhold til ansættelseskontrakt. Dette gælder ikke mindst i de tilfælde, hvor direktøren skal have løn.

Som hovedregel er den administrerende direktørs ansættelseskontrakt en kontrakt mellem en selvstændig erhversdrivende og selskabet (dvs. der er som udgangspunkt ikke tale om en arbejdskontrakt). Dette er tilfældet ved direktør, som også er anpartshaver (på tysk: geschäftsführenden Gesellschafter), hvis han udøver den økonomiske magt i selskabet på en afgørende måde. Sidstnævnte gælder især, hvis han har en majoriteten af anparterne i selskabet.

Men også en direktør, der er anpartshaverer med en andel på mindre end 50 % af indskudskapitalen, betragtes som selvstændig erhvervsaktiv, hvis han ikke er underlagt nogen instruktioner. Selvstændig erhvervsdrivende er i Tyskland normalt ikke socialforsikringspligtig (pensionsforsikring, sygeforsikring og arbejdsløsforsikring), dvs. selskabet skal ikke betale bidrag til social sikring, hvilket ellers er en arbejdsgivers pligt ved ansatte, som er ansat i henhold til en almindelig arbejdskontrakt. Det er muligt for en tidligere ansat at fortsætte i den lovpligtige sygeforsikring, skulle denne blive udnævnt som direktør. Desuden er der mulighed for at ansøge om obligatorisk eller frivillig forsikring i henhold til den lovpligtige pensionsforsikring. I nogle sektorer er en erhvervsdrivende forsikringspligtig til den lovpligtige ulykkesforsikring (via brancheforening), hvis han ikke har nogen ansatte. En frivillig forsikring er muligt for dem, der ikke er forsikringspligtige. En anpartshaver, der er administrerende direktør, bliver skattemæssigt betragtet som selvstændig.

Er der ved direktøren imidlertid tale om en direktør, som ikke samtidig er anparthaver og som er underlagt generalforsamlingen/anparthaverens/eller en bestyrelses instruktioner, vil der som hovedregel skulle indgås en arbejdskontrakt med direktøren (Fremdgeschäftsführer). I dette tilfælde er han socialforsikringspligtig og selskabet må betale bidrag til pensions-, syge- og arbejdsløshedsforsikring. I disse tilfælde er direktøren også lønindkomstskattepligtig (Lohnsteuerpflichtig) og selskabet må indeholde skatten.

Hvorvidt der er tale om en den ene eller anden form for ansættelse og om der foreligger en socialforsikringspligt må altid undersøges og vurderes konkret. Ovenstående kan ikke erstatte den konkrete vurdering.

3.
Direktørens bemyndigelse

Direktørerne er forpligtet til at udføre instruktionerne fra anpartshavererne og er således underlagt en intern bemyndigelse, som kan være begrænset. De driver anpartsselskabet i det interne forhold og repræsenterer selskabet udad til. Er der flere direktører udnævnt, gælder principielt en kollektiv ledelse (Gesamtgeschäftsführung), medmindre der er forskrevet noget andet i vedtægterne (dette er dog ofte tilfældet).

4.
Direktørens tegningsret

Direktøren repræsenterer/tegner selskabet udadtil. Tegningsretten (Vertretungsmacht) kan ikke begrænses i relation til tredjemand.

5.
Direktørens ansvar

Direktøren er ansvarlig for ledelsen af selskabet. I denne forbindelse skal han værne om selskabets økonomiske interesser (Vermögensinteressen) samt sørge for en gnidningsfri, effektiv og profitbaseret drift. Den administrerende direktør er underlagt forskellige ansvarsrisici (Haftungsrisiken).

Nogle af de vigtigste er følgende:

a.
Tillidshæftelse og hæftelse ved repræsentation
Baseret på den administrerende direktørs særlige tillidsstilling kan der opstå erstatningsansvar over for selskabet fx ved spekulationshandler.

b.
Hæftelse i forbindelse med skatter og bogføring.
En af de vigtigste opgaver for den administrerende direktør er korrekt bogføring og regnskabsopstilling. Foreligger en overtrædelse af denne forpligtelse, hæfter den administrerende direktør personligt i forhold til virksomheden og kreditorer for tab, og dette kan endda medføre straf.
Hvis anpartsselskabet ansætter medarbejdere, overtager den administrerende direktør opgaven som arbejdsgiver til at foretage månedlig indberetning af a-skatter og omsætningsafgiften (Lohnsteuer- und Umsatzsteuervoranmeldungen) og til at indeholde a-skatterne og betale dem til skattevæsenet (Finanzamt). Det samme gælder for omsætningsafgiften. Hvis disse forpligtelser overtrædes, risikerer den direktøren personlig hæftelse i overensstemmelse med §§ 69 ff i den tyske afgiftslov, (Abgabenordnung, forkortet AO, samt konsekvenserne i henhold til straffeloven i overensstemmelse med § 370 eller § 378 AO.

c.
Hæftelse i forbindelse med socialforsikringslovgivningen
Den administrerende direktør har også forpligtelser i henhold til socialforsikringsloven. De ansatte i anpartsselskabet skal være registreret hos sygeforsikringen, og det af selskabet af lønnen indeholdte beløb, der vedrører syge-, pensions- og arbejdsløshedsforsikringen skal udbetales til den tilsvarende sygekasse. Den administrerende direktør er personligt ansvarlig for indeholdte og ikke-betalte arbejdstagerandele i socialforsikringsbidrag – i det tilfælde gør han sig også strafbar.

d.
Hæftelse i tilfælde af insolvens
I tilfælde af umiddelbar truende insolvens, dvs. i tilfælde af selskabet a) er forgældet eller b) har manglende evne til at betale forfaldne gældsposter (selskabet er illikvid), er den administrerende direktør forpligtet til inden for tre uger ved byretten (Amtsgericht) at indgive begæring om indledning af insolvensbehandling (Insolvenzverfahren). Hvis han undlader at indgive en sådan begæring inden for denne tid, risikerer han strafferetslige konsekvenser i overensstemmelse med § 84 i nr. 2 GmbH-loven.
Hvis den administrerende direktør fortsætter med at foretage betalinger efter 3 ugers fristen, hæfter han personligt for sådanne betalinger.
I disse situationer må ventes, at anklagemyndigheden og konkursretten forhold, der kan begrunde straf på grund af bedrageri og insolvensforseelser.

e.
Hæftelsesfremrykkelse (på tysk: vorverlagerte Haftung)
Siden reformen af GmbH-loven i 2008 gælder der også et personligt ansvar for direktæren, hvor denne foretager udbetalinger til anpartshavererne, hvis dette medfører illikviditet i selskabet, medmindre det ikke var identificerbart for en omhyggelig administrerende direktør.

-> Filial aller datterselskab
-> Anpartselskab – GmbH
-> Stiftelse af GmbH
-> Kontrol af GmbH

advokatfirma | meyer
Kurfürstendamm 57
D 10707 Berlin

Tel +49 (0)30 31 51 89 69 0
Fax +49 (0)30 31 51 89 69 9

E-Mail: contact@advokatfirma.de

advokatfirma | meyer
er Team Rynkeby Sponsor

NEWS

30.01.2024
Als Spezialisten für die Vollstreckung von Titeln (z. B. Gerichtsentscheidungen) auch in Dänemark verfassten die Rechtsanwälte Meyer und Ellendt für das Berliner Anwaltsblatt einen kurzen Autorenbeitrag hierüber. Dieser erschien im Berliner Anwaltsblatt im Heft 10/2023, 72. Jahrgang. Den Text können Sie hier lesen.

05.05.2023
Højesteret i Tyskland erklærer reservationsaftaler i forbindelse med køb af fast ejendom ugyldige

Højesteret (Bundesgerichshof) fastslog i sin dom af 20.04.2023 (sagsnr. I ZR 113/22), at en reservationsaftale i forbindelse med køb af fast ejendom kan være ugyldig, og at ejendomsmægleren i så fald er forpligtet til at tilbagebetale reservationsgebyret.

Køberne havde med et mæglerkontor indgået en mæglerkontrakt og senere en reservationsaftale. I reservationsaftalen forpligtede mæglerkontoret sig til, mod betaling af et reservationsgebyr, frem til en fastsat frist, ikke at annoncere ejendommen yderligere. Derved reserverede mæglerkontoret ejendommen for køberne. Køberne undlod imidlertid at købe ejendommen og krævede tilbagebetaling af reservationsgebyret.

I sidste ende fik køberne medhold: Højesteret anså den særskilt indgåede reservationsaftale for at være en integreret del af mæglerkontrakten (som en supplerende bestemmelse) og prøvede bestemmelsen i henhold til lovgivningen om almindelige forretningsbetingelser (Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen). Efter denne lovgivning blev køberne urimligt stillet ved en reservationsaftale og den dermed forbundne betaling af reservationsgebyr til mægleren (§ 307, stk. 1, 1. pkt. og stk. 2, nr. 1 i BGB), da det er uvist om handlen i sidste ende, også uden købernes medvirken, ville være blevet indgået og køberne ikke ville have modtaget nogen økonomisk modydelse. Et reservationsgebyr bliver dermed en form for resultatuafhængig provision, og kan således ikke forenes med mæglerkontraktens juridiske model. 

05.01.2023
Ny grundskyldreform – Grundsteuerreform

Meget muligt er du som ejer af en bolig i Berlin via den tyske presse blevet informeret om, at der i Tyskland gennemføres en ny grundskyldreform, ”Grundsteuerreform”, der medfører en ny beregning af ejendomsskatterne pr. 01.01.2025.

Samtlige ejere af fast ejendom i Tyskland er forpligtet at give det tyske skattevæsen nærmere oplysninger om deres faste ejendom, således at skattevæsenet kan fastsætte en ny ejendomsvurdering. Indberetningen af relevante oplysninger kan ske via det tyske skattevæsens indberetningsportal www.elster.de, hvor der også er flere oplysninger at hente vedrørende ejendomsskattereformen.

Siden begyndelsen af juli måned har det været muligt at foretage indberetningen, som skulle være gennemført senest den 31.10.2022, men denne frist er blevet forlænget til januar 2023.

Meget gerne bistår vi med indberetningen.

Du er velkommen til at tage kontakt med os.

18.12.2022
advokatfirma I meyer ønsker dig en glædelig jul.

Advokatfirmaet har haft et succesfyldt og godt år og vi takker for det gode og konstruktive sammenarbejde. Sidste år besluttede vi at støtte Team Rynkeby Berlin, og vi vil gøre det igen i 2023.


Team Rynkeby er velkendt i Danmark, men er siden grundlæggelsen for tyve år tilbage blevet et europæisk projekt, hvor velgørenhedscykelhold fra flere byer i Europa i samme uge fra deres hjemmedestination cykler til Paris for at se afslutningen af Tour de France. Målet er at indsamle penge til børnecancerfondene i de enkelte lande. I dag står den tyske juice-koncern Eckes-Granini med sine tre brands Rynkeby, Go Morgen og hohes C bag projektet.

I juli 2022 cyklede for første gang et hold på 30 cykelryttere, herunder advokat Hans-Oluf Meyer, indenfor en uge ca. 1.200 km fra Berlin til Paris. Hele holdet kom frem den 16. juli sammen med 2500 ryttere fra andre hold fra hele Europa.

Som resultat kunne Team Rynkeby i 2022 give ca. 10,5 mio. EUR videre til organisationer der hjælper børn med kritisk sygdom. Heraf gik ca. 350.000 EUR til den tyske børnecancerfond. Vi takker alle, som har doneret penge i forbindelse med løbet.

Med vores støtte til Team Rynkeby som guldsponsor og vores aktive deltagelse i Team Rynkeby Berlin i 2023 med to medarbejdere fra advokatfirmaet siger vi tak for det gode samarbejde i 2022.

20.04.2022
Advokat Hans-Oluf Meyer overtager forfatterskabet til afhandlingen om den juridiske problemstilling ved trafikuheld i Danmark udgivet af Deubner-Verlag som en del af værket “Verkehrssachen – Mandate zügig und erfolgreich bearbeiten” (februar 2022).

10.03.2022
advokatfirma | meyer støtter Team Rynkeby som guldsponsor

Team Rynkeby er velkendt i Danmark, men er siden grundlæggelsen for tyve år tilbage blevet et europæisk projekt, hvor velgørenhedscykelhold fra flere byer i Europa i samme uge fra deres hjemmedestination cykler til Paris for at se afslutningen af Tour de France. Målet er at indsamle penge til børnecancerfondene i de enkelte lande.
I dag står den tyske juice-koncern Eckes-Granini med sine tre brands Rynkeby, Go Morgen og hohes C bag projektet. I dag består Team Rynkeby af 2.400 motionscykelryttere og 550 hjælpere fordelt på 59 lokale hold fra henholdsvis Danmark, Sverige, Finland, Norge, Færøerne, Island, Tyskland og Schweiz.
I juli 2022 cykler for første gang et hold på 30 cykelryttere, herunder advokat Hans-Oluf Meyer, indenfor en uge ca. 1.200 km fra Berlin til Paris, for der at møde de øvrige hold. 2022 bliver et særligt år for de danske deltagere, siden siden Tour de France starter i Danmark.
I 2020 kunne Team Rynkeby give 8.79 mio. EUR videre til organisationer der hjælper børn med kritisk sygdom. Heraf gik 152.749 EUR til den tyske børnecancerfond. Siden 2002 har cykleholdene cyklet og indsamlet mere 75 mio. EUR.

01.10.2021
Den 09.09.21 medvirkede advokat Hans-Oluf Meyer i samarbejde med Udenrigsministeriets Trade Council og handelsafdelingen på den danske ambassade i Berlin under et Masterclass Workshop hos Food Nation på Axelborg i København med et indlæg om de juridiske udfordringer ved eksport og etablering i Tyskland. Deltagere var danske virksomheder, der markedsfører deres fødevareprodukter i Tyskland og som ønsker at øge deres aktiviteter på det tyske marked.

26.03.2021
advokatfirma | meyer og Novasol-lejere får medhold af den danske forbrugerombudsmand i Corona-sager: Novasol kan ikke med tilbagevirkende kraft ændre forretningsbetingelserne. Avisen Der Nordschleswiger beretter:
Læs mere

29.10.2020
“Hvis force majeure gælder for Novasol, skal dette også gælde for forbrugeren.” Advokat Meyer har klaget til den danske forbrugerombudsmandn over Novasols ensidige ændring af forretningsbetingelser midt i pandemien. Avisen Lübecker Nachrichten beretter:
Læs mere

31.08.2020
advokatfirma | meyer vinder en afgørende proces for tyske trafikofre i tredje instans ved den danske Højesteret. Sagen drejede sig om det grundlæggende spørgsmål om, hvilken lov der finder anvendelse, hvis en tysk bil forårsager en ulykke på en forretningsrejse i Danmark, og medarbejderne ønsker at fremsætte krav mod deres arbejdsgiver.

15.08.2020
Dänische Ferienhausvermittlungen und die Covid-19-Pandemielage
Læs mere

30.07.2020
Artikel in “Der Nordschleswiger”: Enttäuschte Mieter gehen gegen Ferienhausanbieter vor
Læs mere

06.04.2020
Ausgewählte Informationen zu aktuellen Entwicklungen im Recht der Kurzarbeit, im Arbeitsrecht, im Insolvenzrecht, im Mietrecht und im Zivilrecht zu Zeiten der Sars-Cov-2-Pandemie
Læs mere

OM OS

advokatfirma | meyer er en dynamisk virksomhed. Vi er ambitiøse. Med en personlig og direkte kontakt sætter vi os ind i kundens ønsker og behov. Heri ser vi vejen til et godt samarbejde. Med mere end 15 års erfaring i forskellene i forretningsmentaliteten mellem Danmark og Tyskland har vi et kendskab som tit bestemmer resultatet. Også det formidler vi videre.

TVS – Nyhedsudsendelse:
15. juli 2012 19.30

Se også her TV-Syd´s 15 minutter lange bidrag med og om advokat Hans-Oluf Meyer og advokatkontorets arbejde i Berlin: